Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?

 

Sekretessmeddelande för Philips Hearing Solutions

 

1. Introduktion

 

Detta sekretessmeddelande gäller information som samlats in av Philips Hearing Solutions, inklusive men inte begränsat till våra produkter och tjänster:

 • genom att besöka webbplatsen hearingsolutions.philips.com och
 • relaterade kommunikationskanaler inklusive, men inte begränsat till: sidor för sociala medier, kanaler, bloggar, mobilapplikationer – tillsammans namngivna som Philips Hearing Solutions-sidor.
 

Vi respekterar och skyddar våra användares integritet, och vi strävar efter att vara så transparenta som möjligt när det gäller användningen av dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. I detta integritetsmeddelande avser orden "vi", "oss" och "vår" Demant A/S.

Vi kan komma att ändra detta integritetsmeddelande, så kom gärna tillbaka när du använder våra tjänster för att försäkra dig om att du har sett den senaste versionen.

 

2. Om oss

 

Detta sekretessmeddelande gäller information som samlats in av Philips Hearing Solutions. Webbplatsen ägs och drivs av Demant A/S, och Demant A/S är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via webbplatsen och på andra sätt. Philips Hearing Solutions är ett företag som drivs av Demant A/S.

Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta oss på följande adresser.

Demant Enterprise A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
Tel: +45 3917 7100
E-post: privacy@demant.com

 

3. Personuppgifter vi samlar in och använder

 

Vi samlar in dina personuppgifter:

 • när du gör förfrågningar, ber om att vi ska kontakta dig, gör vårt hörseltest online, begär marknadsföringsmaterial eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev
 • när du besöker vår webbplats och cookies placeras på din dator; se vår cookiepolicy för mer information
 • när du mejlar, ringer eller skriver till oss eller förser oss med information på annat sätt, inklusive genom att interagera med oss via sociala medier som Facebook och Instagram.

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

 • ditt namn, titel, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • information om din användning av våra callcenter
 • information du lämnar till oss under kommunikation du har med oss, antingen via e-post, post, telefon, personligen eller via vår webbplats, till exempel kommentarer eller frågor om de produkter och tjänster vi tillhandahåller.
 •  
 • Om du ger oss information om din hörsel eller köper någon av våra hörapparater kan du förse oss med känsliga uppgifter om din hälsa. Till exempel om du för närvarande använder en hörapparat och i så fall vilken typ av hörapparat, information om ditt hörseltillstånd, och i förekommande fall din familjehistoria. Vi kommer endast att samla in och använda känslig information om din hälsa med ditt uttryckliga samtycke.
 • Om du väljer att registrera hörapparaterna hos oss för att vi ska kunna ge dig riktat stöd, skicka marknadsföringsmaterial eller skräddarsydda erbjudanden kan du dela känsliga uppgifter om din hälsa. Detta inkluderar din nuvarande användning av en hörapparat, vilken typ av hörapparat och information om ditt hörseltillstånd. Vi kommer endast att samla in och använda känslig information om din hälsa med ditt uttryckliga samtycke.

Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att de personuppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Vi kommer även uppdatera dina personuppgifter kontinuerligt. Eftersom våra tjänster beror på dina korrekta och uppdaterade personuppgifter ber vi dig att informera oss om relevanta ändringar i dina personuppgifter. Du kan använda vår kontaktinformation ovan för att meddela oss om eventuella ändringar.

 

4. Varför samlar vi in och använder dina personuppgifter och vilken laglig grund bygger vi detta på?

 

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • att behandla och svara på förfrågningar och klagomål som tas emot från dig, i enlighet med vårt berättigade intresse att ge våra kunder bra service
 • att tillhandahålla tjänster och produkter som du begärt och/eller köpt och för att kommunicera med dig om sådana tjänster och/eller produkter; vi gör detta efter behov för att genomföra ett kontrakt med dig och i enlighet med vårt berättigade intresse att driva ett företag som erbjuder produkter och tjänster relaterade till hörselvård
 • att uppdatera våra register och för revisionsändamål, i enlighet med vårt berättigade intresse att göra det och/eller när det krävs enligt gällande lagstiftning
 • att förhindra eller upptäcka bedrägerier och att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, i enlighet med vårt berättigade intresse att göra det
 • där det krävs enligt lag eller där det ligger i vårt legitima intresse att göra det, för att följa förfrågningar från brottsbekämpande och tillsynsmyndigheter
 • att analysera trender och profiler, för vårt berättigade intresse att sträva efter att förbättra, modifiera, anpassa och förbättra våra tjänster och kommunikationer till förmån för våra kunder
 • att utföra kundnöjdhetsundersökningar, för vårt berättigade intresse att sträva efter att förbättra, modifiera, anpassa och förbättra våra tjänster och kommunikationer till förmån för våra kunder
 • att rekommendera produkter och tjänster som vi tror att du kommer att vara intresserad av. Vi gör detta i enlighet med vårt berättigade intresse att genomföra direktmarknadsföring till våra kunder och, där vi använder din hälsodata, e-post eller andra digitala kanaler, endast med ditt uttryckliga samtycke.

 

5. Hur vi delar dina personuppgifter

 

Vi kommer inte att hyra ut, sälja eller på annat sätt dela eller avslöja dina personuppgifter, förutom i enlighet med vad som beskrivs här eller på annat sätt anges vid den tidpunkt då uppgifterna samlas in.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med anslutna företag inom Demant Group för att kunna leverera, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Se organisationsschemat i vår senaste årsredovisning för att se vilka bolag som ingår i Demant Group. Vår senaste årsredovisning hittar du på demant.com.

 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer för uppgifter som:

 • hjälpa oss att administrera eller felsöka vår webbplats
 • hjälpa oss med leverans eller design av våra produkter eller med vår företagsadministration
 • hjälpa oss med våra marknadsföringskampanjer
 • drift av våra callcenter, eller
 • förse oss med elektroniska eller fysiska lagringstjänster eller system.

Vi kommer endast att dela din information under dessa omständigheter och om det är nödvändigt för att våra tjänsteleverantörer ska kunna utföra tjänsten åt oss. Dessa tjänsteleverantörer har inte behörighet att behålla eller använda dina personuppgifter för några andra ändamål, och de kommer alltid att ansvara för att dina personuppgifter hålls säkra och konfidentiella.

Vi kan komma att avslöja dina personuppgifter till utvalda tredje parter såsom brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och våra professionella rådgivare om vi är skyldiga att göra det i överensstämmelse med gällande lagstiftning eller om det ligger i vårt legitima intresse.

 

6. Överföring av data till andra länder

 

För att kunna leverera våra produkter och tjänster till dig kan vi komma att dela dina personuppgifter med anslutna företag i Demant Group utanför EU/EES.

Om vi behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES kommer vi att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i relevanta dataskyddslagar, inklusive att säkerställa skyddet av den registrerades rättigheter. Överföringen av personuppgifter baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler, som EU-kommissionen anser ger tillräckliga garantier för skydd av integritet, grundläggande rättigheter och friheter, samt för att utöva tillhörande rättigheter.

 

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi behöver av legitima juridiska eller affärsmässiga skäl, inklusive för att följa eventuella lagstadgade skyldigheter. Vi kommer att radera dina personuppgifter när det inte längre behövs för ändamålet med vår insamling, behandling och lagring av dina personuppgifter. Vi kommer att lagra personuppgifter som vi är skyldiga att behålla i enlighet med lagen.

Om du vill ha mer detaljerad information om vår lagringspolicy, vänligen kontakta oss via ovanstående kontaktinformation.

 

8. Säkerhet

 

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust eller ändring, mot obehörigt avslöjande och mot att obehöriga personer får tillgång till dina personuppgifter.

Skulle ett säkerhetsbrott inträffa kommer vi att informera dig så snart som möjligt om intrånget kan leda till hög risk för dina rättigheter, t.ex. stöld av ID, diskriminering, skadat rykte eller andra betydande olägenheter.

 

9. Dina integritetsrättigheter

 

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån uppgifterna samlas in och hur vi använder dem. Du har också rätt att veta hur länge vi kommer att behålla dina personuppgifter och vem vi delar uppgifterna med. Du har rätt att begära att få se de personuppgifter vi har om dig (och få en kopia). Din åtkomst kan begränsas för att säkerställa andras integritetsskydd, affärshemligheter och immateriella rättigheter. Du kan också ha rätt till dataportabilitet. Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Vänligen kontakta oss och berätta hur vi ska korrigera dina uppgifter.

I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter. Detta kan vara fallet om du återkallar ditt samtycke. Om du anser att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga i enlighet med det syfte vi samlade in dem för har du rätt att begära att de raderas. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagar eller andra rättsliga skyldigheter.

Vi kommer att undersöka om villkoren är uppfyllda när du gör en begäran om att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Om så är fallet kommer vi att genomföra ändringarna eller raderingen så snart som möjligt.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss via kontaktuppgifterna högst upp i integritetsmeddelandet om du vill invända mot något. Om din invändning är berättigad kommer vi att se till att behandlingen av dina personuppgifter avslutas.

 

10. Rätt att lämna in klagomål

 

Om du är orolig över hur vi använder dina uppgifter, hör av dig så kommer vi att svara på dina frågor och vid behov vidta åtgärder för att säkerställa att vår praxis överensstämmer med våra skyldigheter. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi använder dina uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den nationella dataskyddsmyndigheten i ditt bosättningsland eller arbetsland. I Sverige är den relevanta dataskyddsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan kontakta IMY på Box 8114, 104 20 Stockholm, Fleminggatan 14, plan 7, 08 657 61 00, e-post: imy@imy.se.

 

11. Barns integritet

 

Denna webbplats är inte avsedd eller utformad för att samla in personuppgifter om barn under 13 år. Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från någon person som vi vet är under 13 år.

 

12. Tredje parts webbplatser

 

Denna webbplats kan innehålla länkar till företags och organisationers webbplatser. Detta integritetsmeddelande gäller inte för sådana tredjepartswebbplatser. Vi rekommenderar att du kontaktar dessa tredjepartswebbplatser direkt för information om deras policy för datainsamling och distribution.

 

13. Ändringar i integritetsmeddelandet

 

Vi kan komma att uppdatera detta meddelande då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Där det är relevant, möjligt och lämpligt kommer du att meddelas via e-post.

 

Detta sekretessmeddelande uppdaterades den 10 april 2019.